Role Plan for Oct 2018 thr Mar 2019 Rev 20190304 テクノ 大山
  10/1 10/15 11/5 11/19 12/3 12/17 1/7 1/21 2/4 2/18 3/4 3/18 回数
1 Kotake          3
2 Nishiwaki  
       2
3 Tsurumoto       
 3
4 Umemura           2
5 Kanzawa           2
6 Nishimura  
      3
7 Sadayasu   
     3
8 Sekiguchi    
     2
9 Shirashoji           2
10              0
11 Tomozawa        
 2
Role Plan for Apr 2019 thr Sept 2019 Rev. 20190320 テクノ 大山
  4/1 4/15 5/6 5/20 6/3 6/17 7/1 7/15 8/5 8/19 9/2 9/16 回数
1 Kotake           2
2 Nishiwaki  
       2
3 Tsurumoto           2
4 Umemura           2
5 Kanzawa          3
6 Nishimura          3
7 Sadayasu          2
8 Sekiguchi  
      2
9 Shirashoji          3
10 Koshio             0
11 Tomozawa          3